Metallframställning

Metallframställning är en process som är nödvändig i vårt moderna samhälle. Få av de tekniska och industriella framsteg som vi sett under de senaste århundradena hade varit möjliga om vi inte behärskat konsten metallframställning. Metaller finns i princip överallt och är ofta omöjliga att ersätta med andra material eftersom inget har samma kombination av hårdhet och hållfasthet. Olika metaller har olika egenskaper och det är något som ytterligare bidragit till att bredda deras användningsområde. Visste du till exempel att järn är nödvändigt som armering i nästan alla betongkonstruktioner? Mycket koppar används i elledningar och det finns även metaller i många mediciner. I den här texten kommer du att få lära dig mer om metallframställningens historia och om vilka trender och innovationer på området som är viktiga idag.

Metallframställning har drivit utvecklingen

De historiska skeenden under vilka människor lärt sig bryta och framställa metaller har varit så viktiga att hela epoker namngetts efter dem. Bronsåldern och järnåldern innebar stora steg framåt för mänskligheten. Genom att använda metaller kunde vi bland annat tillverka effektivare jakt, fiske och jordbruksredskap. Att det i och med denna metallframställning blev lättare att överleva innebar att människor fick mer tid över till att utveckla sin kultur och att vi kunde göra framsteg inom många andra områden. Tidig metallbearbetning och framställning kunde handla om att samla myrmalm från sjöar och om att smälta brons i stora ugnar för att sedan gjuta vapen och smycken. Metallframställning ledde indirekt till att handeln gynnades eftersom metaller hade ett stabilt värde och kunde användas vid mynttillverkning.

Metallerna finns i berggrunden. Metallframställning handlar inte så mycket om att skapa metaller som om att koncentrera dem så att de blir möjliga att smida eller använda på andra sätt. Ofta är det en process som kräver väldigt hög temperatur. Några av Sveriges viktigaste industrier har vuxit upp kring gruvor där malm kunnat brytas och där man sedan förädlar fram rena metaller av hög kvalitet. Det svenska stålet biter fortfarande bra, internationellt sett. Det används 20 gånger så mycket stål i världen som alla andra metaller sammanlagt. Även silver och koppar har varit viktigt för välståndet i historisk tid. Garpenbergsgruvan i Hedemora är vår äldsta gruva och har varit i drift sedan 1200-talet.

Metallframställning från malm

Framsteg inom metallframställning

Metallframställning idag handlar mycket om att hitta perfekta kombinationer av metaller för specifika ändamål. Det kallas för att framställa legeringar. Olika metaller har olika, önskvärda och icke önskvärda, egenskaper. Genom att sätta samman dem i tunna lager eller genom att blanda metaller kan man ibland förena de bästa av flera världar. Järn till exempel har många bra egenskaper men rostar väldigt lätt vid kontakt med vatten och syre. Genom att plätera järn med en rostbeständig metall löser man det problemet i en process som kallas galvanisering. Man kan även förändra metallers utseende genom att blanda dem med varandra. Guld kan ha helt olika färg beroende vad man blandat guldet med.

Framsteg inom metallframställning kan göra oss mindre beroende av fossila bränslen. Solpaneler och batterier består av bland annat kombinationer av metaller med väldigt specifika egenskaper. Idag är priset högt för att framställa dessa delar men så fort processen blivit mer kostnadseffektiv kommer priset på miljövänlig teknik att sjunka. Utanför Jönköping i Småland finns en stor fyndighet av en särskild typ av metalliska ämnen som går under beteckningen REE (rare earth elements). Dessa tros kunna användas i stor skala inom produktionen av utrustning som behövs för att vi ska kunna utvinna energi från förnyelsebara källor. Metallframställning och vår kunskap om olika metallers användningsområden skapar förutsättningar inom vitt skilda områden som läkemedelsindustrin, transportsektorn och olika applikationer inom informationsteknologi. Materiallära är en viktig forskningsgren som bland annat handlar om att utöka vår förståelse för metaller och deras potential i olika sammanhang.

Sveriges välstånd bygger på metallindustrin

Metallframställning är en av våra viktigaste industrier och så har det varit så länge Sverige överhuvudtaget varit ett land. Vad vi bryter, var vi gör det och med vilka tekniker ändras dock hela tiden. Framförallt är forskning kring hur olika legeringar, alltså blandningar av olika metalliska ämnen, en viktig del av det vi kallar metallframställning. I Sverige finns en del ovanliga ämnen som kan användas i batterier och solceller men också mycket stål och silver. Vi har inte bara mycket av denna naturresurs, vi är också bra på att använda och tillämpa den.

Metallframställning är en näringsgren som fortfarande sysselsätter många i landet, trots att vi går mot en ökad grad av automatisering. Att arbeta med metall kan innebära allt från konsthantverk till att skapa helt nya legeringar under laboratoriemässiga förhållanden. Det är svårt för människor att framställa metaller, verksamhetsområdet handlar snarare om att öka koncentrationen av metallerna i malmer och om att få metaller att fästa mot varandra i legeringar.