Förnyelsebar energi

Förnyelsebar energi är framtiden

Det är ett problem att energianvändningen i världen ökar i snabb takt och att det kommer att fortsätta så om inget görs. De energikällor som vi idag använder oss av i störst utsträckning medför miljöproblem även i Sverige. Det är något som de flesta bedömare är ense om. Med förnyelsebar energi menar man energikällor som inte tar slut i takt med att vi förbrukar dem utan som hela tiden ”fylls på”. Förnyelsebar energi innebär därför inte samma negativa miljöpåverkan som när vi bränner olja och kol för att kunna tillgodose vårt behov av energi. På den här sidan kommer du att kunna hitta artiklar om olika energikällor och annat som händer inom närliggande områden, som metallframställning och batteriteknologi.

Förnyelsebar energi tar inte slut

Egentligen är både olja, kol och uran exempel på energikällor som kan förnyas. Olja är organiskt material som pressats under högt tryck i berggrunden och det är en process som pågår hela tiden. Det sker dock inte särskilt snabbt och idag förbrukar vi, under ett enda år, olja som det tagit naturen väldigt lång tid att producera. Det samma kan sägas gälla för naturgas och kol, och dessa energikällor kallas för fossila bränslen. Förnyelsebar energi är baserad på energikällor som inte kan ta slut. Däremot kan det finnas begränsningar i hur mycket de kan utnyttjas.

Förnyelsebar energi är i stor utsträckning beroende av solen. Det är solen som skapar de vindar som vindkraften drar nytta av och givetvis den värme som solpaneler omvandlar till energi. Hur starkt solen lyser kan inte påverkas av oss människor och solen är en närmast outsinlig resurs när det gäller energi. Det enda vi behöver göra är att täcka tillräckligt stora ytor med sol- eller vindkraftverk. Även vattenkraften är indirekt en följd av rörelser som orsakas av solen. Om vi lär oss använda förnyelsebar energi på ett mer kostnadseffektivt sätt kan vi i förlängningen göra oss helt oberoende av fossila bränslen. Det innebär mindre utsläpp och mindre klimatpåverkan.

Olika typer av förnyelsebar energi

I Sverige har vattenkraft länge varit en form av förnyelsebar energi som gett mycket elektricitet i relation till vad det kostat att producera elen. Till skillnad från solenergi och vindkraft kan många former av vattenkraft lagras så att energin kan användas när den behövs som mest. Det kräver dock stora uppdämningar av vattendrag med magasin där det lagrade vattnet fungerar som energireserv. När det behövs släpper man fram vatten som driver elalstrande turbiner. Det finns dock en gräns för hur mycket man kan bygga ut den typen av vattenkraft utan att skada miljön allvarligt.

Vågkraft är en typ av vattenkraft där man utnyttjar vågrörelser ute till havs. Då talar vi om en typ av förnyelsebar energi som har mycket större potential än vattenkraftverk i anslutning till floder och vattenfall. Problemet är att transportera elen så att den kan komma människor till gagn. Detta kan ske via kraftiga kablar under eller över vattnet, eller möjligen med hjälp av avancerad batteriteknik. De som tror på förnyelsebar energi brukar även ha stora förhoppningar på solenergi, problemet är att solceller är ganska dyra att tillverka. Kostnaderna går dock ner i takt med att tillverkningsvolymerna ökar. Solcellerna blir även allt effektivare.

Spännande tekniker utvecklas

En form av förnyelsebar energi som experterna hoppas mycket på är biobränsle. Det är helt enkelt växtmaterial som kan odlas och sedan omvandlas till energi via enkla processer. Att helt enkelt elda biobränsle är en möjlighet men en intressantare och mer användbar form av bioenergi är etanol. Det handlar helt enkelt om att omvandla växters sockerarter till alkohol som sedan används som bränsle. I till exempel etanoldrivna bilar. Även elaggregat kan drivas med etanol, det är en väldigt flexibel förnyelsebar energikälla. Det krävs dock att vi lär oss odla på ett effektivt sätt. En fördel med biobränsle är att alla gröna växter binder koldioxid, som är ett miljöproblem i atmosfören.

För att förnyelsebar energi ska slå igenom på allvar krävs det att vi lär oss lagra energin så att den kan användas överallt, precis som den bensin som utvinns ur olja idag. I många av dagens mer småskaliga energianläggningar måste energin omsättas på den plats där den utvinns. I Sverige har myndigheterna satsat på att låta privatpersoner koppla upp till exempel solpaneler mot elnätet, så att man som elproducent kan sälja eventuell överskottsel. De framsteg som nu görs inom batteriteknik innebär att solel även kommer att kunna lagras där det inte finns möjlighet att koppla upp en anläggning mot elnätet.

Våra fossila bränslen kommer att ta slut

Vi har olja och kol att tacka för mycket. Industrialiseringen hade förmodligen varit omöjlig utan fossila bränslen. Det finns delade meningar kring hur länge dessa energikällor kommer att räcka men förr eller senare tar det slut om vi fortsätter att förbruka energi med dagens hastighet. Processen att omvandla fossila bränslen till energi är dessutom skadlig för miljön och tycks bidra till växthuseffekten. Som tur är går utvecklingen inom förnyelsebara energikällor allt snabbare. Vågkraft solenergi och biobränsle hör till de mest lovande förnyelsebara energislagen. Att de är förnyelsebara innebär att de inte kan ta slut, frågan är bara om vi kan utvinna förnyelsebar energi i en sådan skala att det täcker de växande behoven av energi i framtiden.